NAWIGACJA  
Strona główna
Najnowsze oferty
Promocje
SZUKAJ  


KATALOG OFERT  

POBIERZ CENNIK  
Cennik - format html     

Minimalne zamówienie  to 100zł!!!! Zapraszamy również na stronę: www.sklepogrodniczy.net.pl Jeśli macie Państwo problemy z zamówieniem przez internet można to zrobić telefonicznie 048/614-57-03 Uwaga!!!!!!!! Jeśli jakiejś odmiany nie ma w ofercie to proszę dopisać ją w uwagach do zamówienia lub pytać telefonicznie lub e-mail.

Ochrona Danych:

Poufność i bezpieczeństwo transakcji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie: „RODO” informujemy, że nasz sklep internetowy gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji składanych przez klientów zamówień. 
 
Administratorem danych osobowych jest: F.H.U. Sklep Ogrodniczy WIOLETTA, ul. Nowy Świat 21 A, 26-900 Kozienice.
 
Zgromadzone dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest wyrażenie przez Klienta zgody na ich przetwarzanie poprzez akceptację (zaznaczenie) stosownej klauzuli dostępnej podczas procesu rejestracji konta klienta w sklepie lub podczas procesu rejestracji zamówienia bez zakładania konta klienta.
 
Dane osobowe klienta sklepu będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem sklepu oraz realizacji zamówień złożonych w sklepie. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówień.
 
Klientowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, a także żądania ich usunięcia, pod warunkiem, że od dnia ostatniego zakupu minął okres regulowany przepisami skarbowymi zobowiązujący do przechowywania dokumentacji handlowej (obecnie 6 lat). W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: piotr.kutyla@op.pl lub listownie na adres siedziby sklepu.
 
Administrator danych osobowych informuje, iż w celu realizacji złożonego w sklepie zamówienia niezbędne jest przekazanie danych osobowych klienta innym podmiotom biorącym udział w procesie realizacji zamówienia, w szczególności firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej odpowiedzialnym za doręczenie zamówionych produktów do klienta oraz, w przypadku wyboru przez klienta płatności on-line, firmie obsługującej płatności on-line.


1. Rejestrując się w Sklepie Ogrodniczym WIOLETTA oraz wskazując osoby upoważnione do korzystania w imieniu Klienta ze Sklepu Ogrodniczego WIOLETTA, Klient oraz wskazane osoby wyrażają jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych oraz na ich przetwarzanie do celów związanych z obsługą Sklepu Ogrodniczego WIOLETTA, w tym zwłaszcza realizacji zamówień, jak i realizacji celów promocyjnych i marketingowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Zgodnie z ww. Ustawą Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
4. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Ogrodniczy WIOLETTA.
5. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
6. Zaprzestanie przechowywania danych osobowych w bazie danych następuje w terminie do 2 lat od realizacji ostatniego zamówienia złożonego przez Klienta lub wskazane przez Klienta osoby. 
Informacje o plikach Cookies
W sklepie wykorzystujemy technologię cookies w celu dostosowania naszego serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb, w tym również do prawidłowej obsługi procesu składania zamówień. Dane te zostają zapisane w pamięci przeglądarki internetowej w postaci niewielkich plików tekstowych, tzw. cookies. W przypadku standardowej konfiguracji Twojej przeglądarki większość zapisanych plików cookies jest automatycznie usuwana po opuszczeniu stron naszego sklepu - trwale zastają zapamiętane jedynie pliki cookies dotyczące wersji językowej przeglądanych stron. Oznacza to, że będzie je pamiętał Twój komputer, ale udostępni je jedynie tylko przy ponownej wizycie w naszym sklepie. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.

O firmie | Kontakt | Pomoc | Szukaj | Opinie Koszyk | Zamawiam

NAWOZY > DOLISTNE

INTAKE 1L


INTAKE
jest produktem, który podaje rooelinie budulec bia³ek wraz ze sk³adnikami
od¿ywczymi i mikroelementami, które aktywuj¹ procesy fizjologiczne.
jest „specjalist¹ od nag³ych wypadków”, pomaga powróciæ rooelinie do stanu
równowagi wewnêtrznej i dodaæ jej energii oraz dynamiki.
Tworzone aminokwasy bardzo ³atwo przenikaj¹ do korzeni i innych czêoeci rooeliny, s¹
natychmiast w³¹czane w proces przetwarzania azotu, przez co kontynuowany jest wzrost
i rozwój rooeliny, nawet gdy warunki stresowe wci¹¿ pozostaj¹!
Rooelina uzyskuje mo¿liwooeæ przetrwania! jest rzeczywioecie specjalist¹ od
przetrwania w sytuacjach kryzysowych.
zawiera w swoim sk³adzie azot organiczny, fosfor, potas i mikroelementy, które
doskonale wspomagaj¹ funkcjê aminokwasów w rooelinie.
Rooelina pobudzona wykorzystuje azot do dalszego tworzenia przyrostów i materia³ów
zapasowych, fosfor wzmacniaæ bêdzie oeciany i membrany komórkowe oraz generowaæ
energiê, potas generowaæ cukry i regulowaæ gospodarkê wodn¹ w rooelinie, umo¿liwi
przemiany azotu. Mikroelementy zawsze aktywuj¹ powy¿sze procesy.
Nutri-Performance
INTAKE Gdy walczymy ze stresem w uprawach
Sucha masa rooeliny w 98% sk³ada siê ze zwi¹zków organicznych, wêglowodanów, t³uszczów, barwników, celulozy - które
stanowi¹ materia³y zapasowe lub strukturalne - buduj¹ce plon i jego jakooeæ. S¹ równie¿ substancje metaboliczne, które
odpowiadaj¹ za procesy fizjologiczne w rooelinie czyli bia³ka metaboliczne. W procesie rozwoju rooeliny to one bêd¹ graæ
„pierwsze skrzypce” gdy¿ bêd¹ aktywowaæ procesy fizjologiczne, a co za tym idzie zdolnooeæ rooeliny do pobierania wody,
sk³adników pokarmowych, fotosyntezy i tworzenia plonu.
Warunki stresowe - ch³ód, zalanie korzeni, niedo¿ywienie, choroba, przegrzanie, brak wody, itp. uniemo¿liwiaj¹ rooelinie
syntezê bia³ek metabolicznych, rooelina wpada w letarg.
Szybk¹ mo¿liwooeci¹ prze³amania tego stanu jest podanie jej gotowych pó³produktów koniecznych do syntezy bia³ek.
Bia³ka buduj¹ enzymy, które steruj¹ procesami rozwoju rooeliny i tworzenia plonu. Ponadto buduj¹ oeciany komórkowe oraz s¹
sk³adnikiem hormonów rooelinnych.
Stosowanie dolistne:
Uprawy rolnicze (rzepak, burak cukrowy, ziemniak, zbo¿a, kukurydza)
Mo¿na stosowaæ we wszystkich rodzajach upraw rolniczych profilaktycznie pocz¹wszy od wczesnych faz rozwojowych roślin lub interwencyjnie w sytuacji
wyst¹pienia stresu hamuj¹cego rozwój roślin.
Dawka dla wszystkich upraw - 3 l/ha, stosowaæ minimum 200l cieczy roboczej. Zabieg powtórzyæ po 6-7 dniach gdy nie ust¹pi czynnik stresuj¹cy.
Uprawy ogrodnicze - warzywa w gruncie
Zasady dawkowania i stosowania takie same jak w uprawach rolniczych.
Uprawy sadownicze - jab³onie, grusze, brzoskwinie, morele, śliwki, wiśnie, czereśnie, truskawki
Dawka 3-5l/ha. Stosowaæ od ruszenia wegetacji do momentu otwierania siê p¹ków kwiatowych. Ilośæ cieczy roboczej 200-1000l/ha. Po zawi¹zaniu
owoców - 2 l/ha.
Po zbiorach owoców (drzewa owocowe) - 10 - 20 l/ha - celem zgromadzenia materia³ów zapasowych do wykorzystania na wiosnê.
UWAGA - Nie robiæ aplikacji dolistnej przy intensywnym nas³onecznieniu, wysokiej temperaturze powietrza (>27 st.C), suchym wietrze, niskiej wilgotności
powietrza itp. Zabieg robiæ na koniec dnia gdy¿ bêdzie skuteczniejszy i bezpieczniejszy. Przy fertygacji mo¿na skorygowaæ podstawowy program nawo¿enia
o wprowadzane ilości NPK z do po

Producent: TRADECORP

INTAKE 1L


Cena: 35.00 PLN

<< Powrót do kategorii

  KOSZYK  
Wartość: 0.00 PLN
Sztuk: 0

 
Realizuj zamowienie
  PRODUKT MIESIĄCA  
Cebula SV4774NW F...
Cebula SV4774NW F1 250000szt. SUPER PROMOCJA 2022

550.00 PLN
NOWOŚCI  
  » KALAFIOR GIEWONT F1 25...
  » KALAFIOR GIEWONT F1 25...
  » KALAFIOR SV5818AC F1 1...
  » KALAFIOR GIEFLOR F1 25...
  » KALAFIOR FORTALEZA 2,...
  » BROKUł LORD F1 2500N /...
  » BROKUł TITANIUM F1 250...
  » BROKUł ANDERSIA F1 250...
  » Dynia piżmowa Laura 10...
  » BROKUł SV1002BL F1 250...
  » Fasola Ribera 5000szt ...
  » OGÓREK MONISIA F1 250s...
  » KAPUSTA CORONATA F1 25...
  » KAPUSTA KILABARON F1 2...

  PROMOCJE  
  » KALAFIOR GIEWONT F1 25...
  » KALAFIOR GIEWONT F1 25...
  » BROKUł SV1002BL F1 250...
  » Fasola Ribera 5000szt ...
  » OGÓREK MONISIA F1 250s...
  » Pomidor Pegaso /CLX382...

NAJCZĘŚCIEJ OGLĄ. 
  » Rękaw 40cmx100mb Biały
  » POMIDOR HECTOR 5G
  » OGÓREK OCTOPUS F1 500N
  » OGóREK ATLANTIS F1 10...
  » CEBULA BłOŃSKA 500G z...
  » Ogórek Kybria F1 250sz...
  » TERRA SORB-COMPLEX 1L
  » Ogórek Nadusha F1 1000...
  » OGÓREK AMANT 250 SZT.
  » KALAFIOR BRUCE F1 2500...
  » POMIDOR EUROMAKER 500N...
  » POMIDOR MALIBU F1 500N...
  » Pomidor Belladona F1 2...
  » OGÓREK CROSS COUNTRY F...
 

    
    
Uwaga!!!Nasiona kwiatów sprowadzamy w ciagu około 7-14dni po uprzednim zaksiegowaniu wpłaty na naszym koncie za dokonane zamówienie. W przypadku nasion kwiatów nie wysyłamy paczek pobraniowych!!!!!! 

 

 Telefony do nas :48/614-57-03 lub 603-961-048 lub 665-961-048

ZAMÓWIENIA TELEFONICZNE
MOŻNA SKŁADAĆ W GODZINACH 9:00-12:00 ORAZ 15:00-17:00 W DNI ROBOCZE.
W SOBOTY 9:00-13:00

 

 

 Twoje IP: 34.231.244.12
Copyright © mSite.pl 2022

Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje Regulaminu